Övrigt

Alternativ till djurförsök

2016-04-27 20:30 #0 av: sighni

Denna artikel tar upp vad det finns för alternativ till djurförsök och hur den finansieras. Definitioner förklaras och lite vetenskaplig kritik omnämns.

Ekonomi

Forskning behövs för att få kunskap om och till att utveckla bättre behandlingar mot olika sjukdomar och funktionsnedsättningar. För att denna forskning ska kunna vara djurfri krävs forskningsanslag till forskare som använder djurfria metoder. 2006 gav dåvarande djurskyddsmyndigheten 16,5 miljoner kronor till utveckling av alternativa metoder till djurförsök och 2 miljoner till projekt för att förbättra försöksdjurens förhållanden. Vid regeringskiftet ändrades anslaget till 8 miljoner 2008. Efter protester höjdes anslaget för att 2009 uppgå till 13 miljoner. AstraZeneca bidrog med en miljon kronor årligen mellan 2010-2014. Ansvaret att fördela pengarna har vetenskapsrådet. Vid vetenskapsrådets utdelning av anslag 2014 räckte pengarna till bevilja 7 forskningsprojekt av 61 ansökningar.

Detta ska jämföras med att industrins och statens budget för forskning som uppgår till flera miljarder kronor årligen. 40 miljoner kronor beräknades statens och övriga offentliga investeringar i forskning att uppgå till år 2015 och näringslivets forskningsbudget uppskattades år 2013 till 85.9 miljarder kronor. Dessutom delar privata fonder, stiftelser och insamlingsorganisationer(t.ex. patientföreningar) ut mer än 2,3 miljarder kronor till forskning. Förmodligen går större delen av dessa belopp till djurförsök. Detta kan vara något att tänka på när du vill skänka pengar till något välgörande ändamål. Stiftelsen Forska utan djurförsök ger anslag på runt 1,5 miljon till forskare som inte använder djurförsök i sin forskning.

Svenska staten definierar alternativa metoder enligt de 3R:ens princip vilket innebär att man kan stödja annat än att ersätta djurförsöken. De 3 R:en står för replace, reduce och refine. Replace innebär att djurförsök ersätts med djurfria metoder. Reduce innebär att antalet djur minskas i ett djurförsök genom t.ex. bättre forskningsupplägg. Refine innebär t.ex. att minska lidandet för djuren genom att ge dem smärtlindring och bättre djurhållning.

Det har tillkommit 2 R. Det är Reject och Redirect resources. Reject innebär att avslå djurförsök som saknar allmänintresse eller som är så dåligt planerade att de inte kan ge någon intressant information. Redirect resources innebär att omfördela resurserna så att forskning som leder till att förebygga sjukdomar stöds istället för forskning som syftar till att bota dem. De 2 sista finns inte med i statens definition. 2 brittiska forskare myntade begreppet 3R 1959 i en bok om hur djurskyddet i forskningen kan förbättras.

2011 uppdrog regeringen åt statens jordbruksverk, Sveriges lantbruksuniversitet (nationellt centrum för djurvälfärd) och vetenskapsrådet att utarbeta ett förslag till hur det framtida arbetet med alternativ till djurförsök enligt 3 R:ns princip skulle bedrivas. Uppdraget föranleddes av arbetet med att införliva Europeiska Unionens direktiv 2010/63 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål i Sverige. 2012 redovisades uppdraget till regeringskansliet.I slutet av 2014 gav regeringen jordbruksverket i uppdrag att påbörja arbetet med bildandet av ett kompetenscentrum för 3R-frågor.

Det anslås inga ytterligare medel till centrat utan det ska rymmas inom befintlig budget. Utredaren anser dock att det behövs 5 miljoner kronor 2016 för att starta upp verksamheten och sedan 10 miljoner kronor/år för driften. I regeringens vårbudget 2016 saknas finansiering av 3R-centrat.

Centrumet ska ge stöd till de djurförsöksetiska nämnderna genom att erbjuda kunskap, utbildning och stöd i alternativa metoder. Centrat föreslås få 5 anställda och placeras under enheten för försöksdjur och sällskapsdjur vid jordbruksverket i Jönköping. Det ska ledas av en styrelse med 6 ledamöter och en ordförande som också blir centrats chef. Styrelsen ska ha en expertgrupp till sitt förfogande. Där kommer det att finnas olika kompetenser representerade.

Läs mer om 3R-center i ”uppdrag om alternativa metoder till djurförsök” rapport 2013:08 från jordbruksverket

http://www.jordbruksverket.se/download/18.24ad4181151c2f2700336017/1450707421842/Rapport+om+alternativa+metoder+till+djurf%C3%B6rs%C3%B6k.pdf

och i ”Uppdrag att inleda bildandet av ett kompetenscentrum för 3R-frågor” rapport 2015:26

http://www.jordbruksverket.se/download/18.2a498c59151a8682886df6af/1450365129902/Uppdrag+att+inleda+bildandet+av+ett+kompetenscentrum+f%C3%B6r+3R-fr%C3%A5gor.pdf

Istället för djurförsök

Vissa djurförsök kan redan idag ersättas av djurfria metoder. Dessa är:

  • Cell och vävnadskulturer

  • Lägre stående organismer (som bakterier, jäst, alger, svampar och växter)

  • Kemiska och biologiska analysmetoder

  • Dator- och andra modeller

  • Försök på människor och dockor

Cell- och vävnadskulturer

Celler ,vävnader och organ kan hållas vid liv utanför kroppen och användas i forskning. Dessa kan tas till vara vid t.ex. operationer. Utvecklingen av cellmodeller går snabbt och ökar möjligheterna att ersätta djurförsök. Idag används cellmodeller för att testa kemikalier och olika produkter. Även i forskning om sjukdomar som cancer, diabetes och reumatism används cellmodeller. Odlad hud används i forskning om sårläkning och allergier. I tidigt stadium vid framtagning av läkemedel används cellmodeller, även vid framtagande av läkemedel mot virus och parasitsjukdomar och hur läkemedel tas upp genom tarmen. Cellkulturer används för att tillverka olika biologiska produkter som vaccin, insulin och antikroppar till forskning och vid kvalitetskontroller av vaccin istället för på möss.

Att kunna odla stamceller och styra deras utveckling mot olika celltyper öppnar många möjligheter att få fram bättre celltester och cellmodeller i framtiden.

Det pågår metodutveckling för att kunna odla hela organ för användning vid transplantationer. Dessa organ skulle också kunna användas i forskning. Redan nu kan man samodla vissa celltyper för att skapa vävnadslika modeller att använda i forskning.

Lägre stående organismer

Ett exempel är Ames test . Där används salmonellabakterier för att kontrollera om ett ämne kan vara cancerframkallande. Med rekombinant DNA-teknik kan man få bakterier att tillverka det önskade proteinet som utvecklas i odlingsvätskan. Med denna teknik kan t.ex. hormoner, vacciner och andra biologiska aktiva substanser tillverkas. Insulin tillverkas sedan många år på detta sätt. Med rekombiant menas att DNA-bitar kombineras på nya sätt med hjälp av genteknologi.

Kemiska och biologiska analysmetoder

Några exempel på detta är PH-mätning och proteinreaktion. PH-testet kan i vissa fall ersätta djurförsök genom att det indikerar om ett ämne är irriterande för hud och ögon. Irritection Assay System är en fysiko-kemisk metod för att mäta ögon- och hudirritation.

Den satskontroll som sker vid tillverkning av insulin är ett annat exempel. Idag används en kemisk analysmetod, HPLC ( high performance liquid chromatography) som är både djurfri och mer tillförlitlig än tidigare djurtester.

Vissa substanser kan analyseras med immunologiska metoder som t.ex. radioimmuno assay (RIA) eller enzymelinked immunosorbent assay (ELISA). Dessa högkänsliga antikroppsbaserade metoder kan upptäcka och mäta mängden av olika biologiskt aktiva substanser som hormoner, vacciner och toxiner. Insulin- och glukagonpreparat kan haltbestämmas med homogeniserade leverceller. Nyligen godkändes en ny metod att testa om kemikalier riskerar att orsaka allergier. Metoden är ännu inte heltäckande men kan ihop med cellbaserade tester ersätta många djurliv.

Dator- och andra modeller

Med datormodeller kan forskaren göra matematiska beräkningsmodeller och simuleringsprogram som kan användas i utbildningen. Dissektioner och biologiska förlopp kan simuleras i datorn. Utvärdering av kemikalier och vid utveckling av läkemedel kan datorn användas istället för djurförsök. Det går att träna operationer i virtual reality-program. SNIFFY är ett datorsimuleringsprogram som används för att studera beteende och inlärning. Det finns datorbaserade modeller av biokemiska och fysiologiska processer i kroppen såsom modeller av cirkulations- och andningssystemet, modeller för hur läkemedel bryts ner i kroppen och ett virtuellt hjärta.

Datormodellerna är ännu bara i början av sin utveckling. Det finns stor tilltro inom EU vad gäller möjligheterna att kunna använda datormodeller för att göra en första grov bedömning av kemikaliers giftighet.

Försök på människor och dockor

Dockor med avancerad teknik kan ersätta djurförsök i utbildning och krocktester. Där används inte längre grisar eller apor. Traumaträning är ett annat användningsområde med dockor. Simuleringstekniker med modeller för att träna kirurgi finns på vissa undervisningssjukhus. Latexråttor och PVC-modeller av djur kan användas vid dissektioner eller för att öva tekniker som sondmatning, blodtagning och injicering.

Frivilliga människor kan ersätta djurförsök i forskning och testning av nya produkter. Tillstånd från humanetisk nämnd krävs vid dessa försök. Säkerhetstestning av kosmetika görs ofta på människor. Nya läkemedel testas på frivilliga försökspersoner innan det får registreras och säljas. En testmetod som är baserad på humant blod används istället för på kaniner för att testa så att läkemedel som ska injiceras inte är infekterat med bakterier eller svampar som kan orsaka feber hos patienten. I forskning används både friska och sjuka celler, vävnader och organ från människor. Kliniska studier på friska och sjuka människor kan ge kunskap om sjukdomsorsaker. Epidemiologiska studier kan ge viktig kunskap om orsakerna till ohälsa.

Visualiseringstekniker som datortomografi (som avbildar organ), magnetröntgen och funktionell magnetröntgen (där man kan följa förlopp i organ), positronkamera (PET som bl.a. kan användas för att studera hjärnans funktion) gör det möjligt att studera både normala kroppsfunktioner och sjukdomar direkt hos människan.

Studier på avlidna kan ge information om sjukdomar. Donerade organ från avlidna används i liten utsträckning inom forskningen. En fördel är att informationen man får fram har direkt relevans för kunskap om människor, vilket inte djurtesterna alltid har.

Vetenskaplig kritik

I mer än 50 % av fallen misslyckas man att förutse effekterna på människa vid djurstudier. Det finns många skillnader mellan djur och människa som försvårar översättningen av resultaten från djurförsök till vad som händer i människokroppen. Djurfria metoder behövs för att forskningen ska bli mer tillförlitlig. När man använder mänskliga celler och vävnader får man mer relevanta resultat än med djur. Djurförsök är inget nödvändigt ont. Många djurförsök har ersatts med moderna djurfria metoder under årens lopp. En forskargrupp utvecklade en cellmodell för att studera upptag av läkemedel i tarmen och utvecklade sedan datorsimuleringsmodeller för snabbare utvärdering av nya läkemedel. Dessa metoder har nu ersatt många djurförsök på läkemedelsföretagen. Giftighetstester på djur ansåg många för 5-10 år sedan att det var omöjligt att ersätta. Idag ersätts fler och fler djurtester med djurfria metoder. Dessa metoder har dessutom visat sig vara både snabbare, billigare och mer tillförlitliga. Ibland har alternativa metoder använts som komplement innan det har visat sitt värde och djurförsöken kunnat upphöra. Att använda djur som biologiska fabriker innebär smittorisk. Att använda material från djur eller ämnen som tillverkats i djur innebär risk för spridning av både kända och okända smittor.

Att utveckla alternativ till djurförsök

Det tar lång tid att utveckla och utvärdera nya test- och forskningsmetoder. Detta kostar mycket pengar. För att kunna ersätta de djurförsök som det idag inte finns alternativ till behövs mer forskning och utveckling av nya metoder och tekniker. Till detta krävs pengar.

För att ett testmetod ska bli godkänd och införd i OECD.s testriktlinjer krävs godkännande av ECVAM som är EU:s center för validering av alternativ till djurförsök eller ICCVAM som är en amerikansk motsvarighet. Denna process kan ta 10-15 år. Nya djurfria metoder behöver spridas i forskarvärlden och till andra som kan vara berörda. Det sker genom vetenskapliga publikationer, på konferenser och via databaser. På Forska utan djurförsöks hemsida finns adresser till databaser bl.a. NORICA eller Eurca.

Alla djurförsök behöver dock inte ersättas. Det finns djurförsök som inte är livsviktiga och som är mycket plågsamma. De borde inte förekomma då lagstiftningen säger att djurförsök inte får användas då djurfria metoder finns, att försöket ska ha allmänintresse och att djuren inte får utsättas för större lidande än vad som är nödvändigt.

Definitioner

När jag skriver om alternativ till djurförsök menar jag djurfria metoder precis som Forska utan djurförsök och Djurens Rätt. De 3R:n (se ovan) är ett steg i rätt riktning men att betrakta dem som alternativ till djurförsök är inte helt rätt, särskilt inte ”refine”som inte alls handlar om att utesluta djurförsök.

Enligt lagstiftningen i Sverige och de andra EU-länderna får djurförsök inte utföras om det finns alternativ. På så sätt är alternativen inget alternativ utan det enda tillåtna. Det tar dock tid för en ny metod, modell eller teknik att utvärderas, publiceras, spridas och ibland modifieras för att kunna ersätta djurförsök.

Begrepp som ofta används är ”in vivo”, ”in vitro” och ”in silico”.

In vitro betyder ” i glas” och avser provrörsmetoder som cellodling. Idag odlas cellerna i plast men begreppet hänger kvar. In vitro-metoder är inte alltid djurfria. Cellerna kan komma från djur som dödats i detta syfte.

In vivo betyder ”i det levande” och betyder oftast djurförsök. Det kan också innebära försök på frivilliga människor. Ex vivo betyder att djuret är avlivat och undersökningarna fortsätter på celler, vävnader och organ från djuret.

In silico betyder ” i kisel” och innebär användning av datormodeller eller –simulering.

Djurförsök ersatta med alternativa metoder

Idag sker graviditetstest med en teststicka som köps i affären. Innan 60-talet gjordes graviditetstesterna på kaniner.

Inom sår- och brännskadeforskningen har djurförsöken kunnat begränsas genom att bl.a. använda odlad mänsklig hud.

Inom cancerforskningen används till stor del cellmetoder.

Inom läkemedelsproduktionen används till viss del cell och datormodeller.

Celler som manipulerats med RNA-interferens kan ersätta vissa försök på genmodifierade möss.

Giftighetstester som är mycket plågsamma för djuren har till viss del ersatts med cellmetoder (MEIC-projektet).

Istället för att använda apor vid framställning av poliovaccin används numera celler.

För framställning av kattpestvaccin används idag inte katter utan celler.

Inom utbildningen finns många alternativ till djurförsök. Där borde inte förekomma djurförsök. Datorsimulering, djur som dött naturligt eller slaktmaterial, attrapper eller dockor och cellmodeller är några alternativ. Veterinärstudenter kan gå bredvid och lära sig. InterNICHE är en organisation för studenter och lärare vid högskolor och universitet som inte vill använda sig utav djurförsök.

Insulin framställs och testas numera med odling i bakterier eller jäst istället för på hundar eller grisar. Monoklonala antikroppar kan framställas med alternativa metoder utan att plåga möss.

Läs mer om alternativ till djurförsök här.

http://forskautandjurforsok.se/fakta/istallet-for-djurforsok

Här har jordbruksverket sammanställt ett antal forskningsprojekt som fått anslag av jordbruksverket eller dåvarande djurskyddsmyndigheten för att främja de tre R:ns principer.

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/forsoksdjur/forskningsrapporter3r.4.7850716f11cd786b52d80002308.html

Att inte använda djurtestade hygienprodukter och liknande hjälper till med utvecklingen att få bort djurförsöken. Du kan få information om hur du kan göra här:

http://www.gocrueltyfree.org/

Besök dessa hemsidor om du vill ha mer information om djurförsök och alternativ till dem:

Animal Aid http://www.animalaid.org.uk/h/n/CAMPAIGNS/experiments/ALL///

Peta http://www.stopanimaltests.com/index.aspx

European coalition to end animal experiments http://www.eceae.org/

Djurens Rätt www.djurensratt.se

Informationen i denna artikel är hämtad från:

Forska utan djurförsök www.forskautandjurforsok.se ,

Jordbruksverket www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/forsoksdjur Vetenskapsrådet www.vr.se

Djurens Rätt www.djurensratt.se

Sveriges lantbruksuniversitet (nationellt centrum för djurvälfärd) www.slu.se/scaw


Anmäl
2016-04-27 21:03 #1 av: veggie4every1

Tusen tack sighni Glad

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-04-29 07:17 #2 av: sighni

#1 :)

Anmäl
2016-05-07 10:58 #3 av: landsbygdsbo

#0

Djurförsök ska begränsas så mycket som det går.

Tester av smink är ju vansinne att göra på djur.

Däremot så lär vi få svårt att undvika sluttester av nya mediciner.

Testerna när man tar fram den kan säkert läggas på annat än levande djur.

Med de sista testerna innan man testar på människa...det blir nog en svår nöt att knäcka.

Anmäl
2016-05-09 21:51 #4 av: sighni

#3 När det gäller tester av smink så är det tester av kemikalier. Samma kemikalier används även i andra produkter. Hur de går till har jag beskrivit i en annan artikel som heter "hur går djurförsök till?" Både när det gäller dessa tester och läkemedelstester ,som ju också är kemikalier, pågår det forskning för att utveckla djurfria metoder.En del är redan ersatta men kan stoppas pga myndighetsbeslut. Det behövs pengar för att kunna utveckla och validera djurfria metoder. Tyvärr är inte detta någon prioriterad fråga för dem som bestämmer vilket naturligtvis påverkar takten med hur djurförsök kan ersättas. Detta skriver jag om i artikeln ovan. Nu har ju regeringen beslutat att det inte blir några pengar till det planerade 3R-centrat därmed försenas arbetet med att ersätta djurförsök.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.