Övrigt

Djurförsök

2016-04-17 15:05 #0 av: sighni

Kort information om inom vilka områden djurförsök görs, lagstiftning och om djurförsöksetisk prövning.

Djurförsök förekommer inom en mängd olika områden. Några områden är undervisning, biologisk grundforskning ( forskning för att få kunskap om grundläggande biologiska förlopp) och tillämpad forskning ( om sjukdomar och behandling av dem), biologisk produktion ( att framställa och tillverka polyklonala och monoklonala antikroppar eller vaccin), testning av läkemedel, kemikalier, avloppsvatten från industrier, krut och mycket annat, forskning om djur och om djurs sjukdomar, provfiske och märkning av fisk.

Undervisning

Om en student inte vill utföra ett djurförsök ska de utbildningsansvariga presentera lämpliga alternativ. Detta gäller dock inte om utbildningen leder till ett yrke där djurförsök kommer att utföras. Djuren får dock inte utsättas för ingrepp som medför lidande för djuret. Djurförsök som utförs i undervisning ska prövas i djurförsöksetisk etisk nämnd. Läs mer i föreskrifter och allmänna råd om djurförsök DFS 2004:4, 3 kap. 17§, 3 kap 18§ och allmänna råd till 3 kap. 18§.

Behöver du hjälp eller information kan följande länkar kanske vara till nytta:

www.ethical-learning.org/home/home.php Här finns en databas med 900 alternativ till djurförsök.

www.avar.org American veterinarians for animal rights. Databas med alternativ till djurförsök i veterinärutbildningen.

http://oslovet.veths.no/NORINA/ Försöksdjursenheten vid norska veterinärhögskolan. Här finns 4000 multimedia- och audiovisuella hjälpmedel som kan ersätta djurförsök i undervisning.

www.interniche.org Här kan du ladda ner organisationens bok om alternativa metoder.

http://forskautandjurforsok.se/wp-content/uploads/2015/01/Att-söka-dispens-från-djurlaborationer.pdf vägledning om hur man söker dispens från djurlaborationer eller få den utbytt mot en djurfri laboration.

http://forskautandjurforsok.se/forskarrummet/lankar/ länkar som rör alternativ till djurförsök i utbildningen.

Biologisk grundforskning och tillämpad forskning

Det kan vara mycket olika syften på dessa försök. Det kan vara försök som studerar konsekvenserna av att använda olika slags droger inklusive koffein. Djur kan utsättas för kemikalier t.ex. metylkvicksilver eller studerar man effekterna av strålning från mikrovågsugnar eller mobiltelefoner. Genforskning är ett annat område. Där används genmanipulerade djur. Akupunktur testas på djur och olika sjukdomar. Djur utsätts för virus och bakterier av olika slag. Djur utsätts för buller och kemiska stridsmedel. Djur används inom transplantationsforskningen. Det finns många fler områden men vi stannar här.

Testning

Krav från myndigheterna innebär många djurförsök då läkemedel, kemikalier, livsmedelstillsatser och annat ska testas.

Beteendestudier och veterinärmedicin

Här finns beteendestudier både i fält och i laboratorier. Det forskas kring djur som hålls av människan både som sällskap och som produktionsdjur. Det kan vara sjukdomar men också kring djurhållningen.

Provfiske och märkning av fisk

Provfiske görs för att följa upp effekten av en viss åtgärd och på uppdrag av EU även länsstyrelsen och kommunen kan initiera provfiske.

Lagstiftning

Det är tillåtet att använda djur i försök och utsätta dem för lidande enligt svensk lag. Olika bestämmelser ska dock följas. Djurförsöksverksamheten är reglerad i djurskyddslag, djurskyddsförordning och i föreskrifter och allmänna råd. Enligt 19§ djurskyddslagen får djurförsök utföras om syftet är användning enligt den svenska definitionen och under förutsättning att syftet med försöket inte kan uppnås med andra metoder, att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är nödvändigt och att de djur som används är uppfödda för att utnyttjas i djurförsök. Om en djurförsöksetisk nämnd godkänt ett försök anses djuren inte vara utsatta för onödigt lidande eller sjukdom!

Enligt föreskrifter om djurförsök DFS 2004:4 är det förbjudet att använda primater av arter tillhörande människoapor (gorilla, dvärgschimpans, schimpanser och orangutang) i djurförsök och att utföra djurförsök som syftar till att fastställa ett LD50- eller LC50värde för ett ämne eller en blandning av ämnen. LD50 och LC50 är toxicitetstester.

Djurförsöken regleras bl.a. av följande lagstiftning:

Djurskyddslag (1988:534)http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880534.htm

Djurskyddsförordning http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880539.htm

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:26) (1988:539)http://www.jordbruksverket.se/download/18.3c1967aa13afeea1eb880002406/1370040518470/2012-026.pdf

EU:s djurförsöksdirektiv. Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:SV:PDF

Centrala försöksdjursnämndens (CFN) föreskrifter om den etiska prövningen av användning av djur för vetenskapliga ändamål m.m. (LSFS 1988:45)

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om statistikföring vid djurförsök (DFS2004:13)

CFN:s kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om utbildningskrav vid användning av djur för vetenskapliga ändamål m.m. (SJVFS 1992:11)

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om djurförsök m.m. (DFS 2004:4)

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning m.m. av försöksdjur (DFS2004:15)

Centrala försöksdjursnämnden och djurskyddsmyndigheten är nerlagda så deras föreskrifter nås via jordbruksverket.

Den svenska definitionen på djurförsök är enligt 19§ i djurskyddslagen när djur utnyttjas för ” vetenskaplig forskning eller sjukdomsdiagnos, utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter eller undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande eller för andra jämförliga ändamål”.

EU:s definition är användning av djur för försöks- eller annat ändamål som kan tillfoga djuret smärta.

Att det finns olika definitioner innebär att det redovisas olika antal utnyttjade djur. 2012 användes 5 535 458 djur i försök enligt den svenska definitionen. Djur kan användas i flera likadana försök under lång tid . Det redovisas i statistiken enbart med det första året de utnyttjas. Därför kan fler djur utnyttjas än vad som står i statistiken.

Vilka djur används?

Det är möss, råttor marsvin, kaniner, hamstrar, apor, hundar, katter, illrar, hästar och åsnor, svin, får, nötkreatur, getter, fåglar (inkl. höns), kräldjur, groddjur, fiskar och rundmunnar som används i djurförsök i Sverige.

Olika huvudmän som utför djurförsök är universitet, högskolor, landsting, läkemedelsindustrin, övriga företag och myndigheter.

Djurförsöksetisk prövning

Djurförsöksetiska nämnder utför prövningen av ansökningar om att använda djur i försök eftersom det enligt djurskyddslagen krävs att ett försök är godkänt av en djurförsöksetisk nämnd för att få utföras. Det finns sex stycken nämnder. Dessa är Umeå, Uppsala, Stockholm avd. 1 och 2, Linköping, Göteborg och Malmö/Lund. Nämnderna utses för fyra år. Varje nämnd består av ordförande, vice ordförande som båda är jurister och 12 ledamöter. Sex ledamöter är djurförsökare, varav fyra är forskare och två försöksdjurspersonal. Övriga sex ledamöter är lekmän varav fyra är (lokal-)politiker och två föreslås av djurskyddsorganisationer. Det finns en massiv kritik mot hur nämnderna utför sitt arbete. Det behövs bättre beslutsunderlag och mer kunskap om djurfria metoder hos ledamöterna bl.a.

Det är enbart försöksledaren som har möjlighet att överklaga ett beslut. Väldigt få försök har fått avslag och då har det främst handlat om felaktigt iförda blanketter. Vid ny ansökan har djurförsöket godkänts. Tillsynen av djurförsöken utförs på samma sätt som övrig djurskyddstillsyn dvs. numera av länsstyrelserna på lokal nivå. Jordbruksverket har det centrala ansvaret. SJV ansvarar för utformandet av föreskrifter och allmänna råd, statistikredovisning och liknande.

Informationen är hämtad från Forska utan djurförsöks hemsida www.forskautandjurforsok.se , Djurens Rätt www.djurensratt.se och jordbruksverket http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/forsoksdjur.4.7850716f11cd786b52d80001724.html

För mer information besök även European coalition to end animal experiments www.eceae.org


Anmäl
2016-04-17 15:06 #1 av: sighni

Jag har för avsikt att publicera fler artiklar om djurförsök. De kommer så fort jag hinner uppdatera mina gamla artiklar.

Anmäl
2016-04-17 15:59 #2 av: veggie4every1

Tack sighni för en informativ och bra artikel. Ser fram emot de andraGlad

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-04-17 23:27 #3 av: vendelay

Fruktansvärt att läsa och ta in vad som faktiskt sker i Sverige där vi har så "fantastiskt bra djurskydd" men otroligt viktigt. Tack för artikeln!

Veganism Savvity (English)
Vegan iFokus (svenska)

Anmäl
2016-04-18 17:33 #4 av: sighni

#2 & #3 Tack Glad!

Det jag kan tycka vara upprörande är att om ett djurförsök är godkänt av djurförsöksetisk nämnd anses inte djuren lida och att bara försöksledaren har rätt att överklaga ett beslut. Jag tycker att även lekmannaledamöterna ska kunna göra det. Någon måste kunna göra det åt djuren.

Det är inte lika mycket att ändra i nästa artikel om hur olika slags djurförsök går till så den ska jag förhoppningsvis kunna publicera inom kort.

Anmäl
2016-04-18 19:21 #5 av: marathos

Även om djurförsök är godkända, vad finns det för kontroll att de utförs på rätt sätt? Exvis smärtlindring, tillräcklig narkos, eftervård osv. Eftersom personalen många gånger verkar sakna respekt för djuren gissar jag att det finns enormt stora brister där. Fy fan, jag har inte ord...

Anmäl
2016-04-19 10:31 #6 av: sighni

#5 Det är djurskyddshandläggarna på länsstyrelsen som sköter kontrollen av hur djuren behandlas. I övrigt är det nog ingen som kollar. Nej det litar inte jag heller på att djuren omhändertas på ett bra sätt. Det skiftar nog. Sedan har vi hela den biten med att djuren förbereds för försök och pga det kanske inte får leva som ett djur behöver. Detta är också en viktig del när man pratar om djurförsök som kanske inte så många tänker på.

Anmäl
2016-05-08 18:28 #7 av: Gen

Jag tycker personligen att djurförsök är ett svårt ämne. För att förtydliga din siffra om 5.5 miljoner djur i Sverige 2012, så är den övervägande delen provfiske. Om man tar bort det rör det sig om ca. 720 000 djur. Detta kan jämföras med de ca 100 miljoner som dödas i livsmedelsindustrin i Sverige (fiske borträknat). 

Det finns kan man väl grovt säga två övergripande strömningar inom veganrörelsen, rättighetsveganer och utilitaristveganer. I frågan om djurförsök kan dessa två strömningarna komma fram till ganska olika ståndpunkter. Även om båda är överens om att nuvarande praxis behöver en dramatisk reform.

Rättighetsveganer utesluter kategoriskt djurförsök då det kränker individernas rättigheter, utilitaristveganer väger in medförda fördelar så som minskat lidande för miljontals existerande människor och kommande generationer (och i viss mån djur) och tycker det kan vara motiverat. 

Det lidande som djuren utsätts för är i många fall oöverskådligt. Alla de mest vidriga sjukdomar en människa kan råka ut för återskapas i animaliska modellsystem där djur föds upp i stora antal med syftet att snabbt utveckla denna fruktansvärda sjukdom och det lidande det medför och genomgår sedan experiment där verkan och giftighet undersöks.  

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.